3 Mar 2016

Stiftelsen för Strategisk forsknings (SSF) forskningsstrategi för åren 2017-2021


Den 29 februari var sista dagen att ge inspel till Stiftelsen för Strategisk forsknings (SSF) forskningsstrategi för åren 2017-2021. Den ideella föreningen Swedsoft, som verkar för svensk forskning och utveckling av mjukvara, samlade representanter från näringsliv, akademi och andra organisationer till ett gemensamt inspel om vikten av tillämpad strategisk forskning inom komplexa mjukvaruintensiva system.


Swedsofts förslag innebär en satsning om 1-1,5 miljarder under de kommande 10 åren inriktat på att lösa de utmaningar vi står inför kopplat till allt komplexare och allt smartare sammankopplade system av system. Förslaget syftar till att genom forskning bidra till dels att svenska företag i framtiden har en ledande position i världen inom innovativa, pålitliga, användbara och kostnadseffektiva komplexa mjukvaruintensiva system, och dels att Sverige är ledande i att definiera, anskaffa och använda komplexa mjukvaruintensiva system (IKT-system) i samtliga samhällsfunktioner på ett säkert och hållbart sätt. Detta är en viktig förutsättning för Sveriges långsiktiga hållbara välfärd i en allt mer digitaliserad och globaliserad värld.

Satsningen som SSF föreslås göra, omfattar områden som traditionellt utvecklas var för sig. Viktigt är även att forskningen ska drivas i samverkan mellan industri, akademi, institut och offentliga aktörer för att säkra såväl industriell som samhällelig relevans.

För mer infomation se Swedsofts hemsida